Skjerper straffen for lånebedrageri mot Husbanken

To tidligere ledere av selskapet Bopartner har fått skjerpet fengselsstraffene i Gulating lagmannsrett, etter at de mottok lån og tilskudd for boliger de skulle pusse opp.

Advokat Christian Flemmen Johansen representerte én av de tiltalte under hovedforhandlingene både i tingretten og lagmannsretten. Her på telefon med klienten i Sogn og Fjordane tingrett, under oppstarten av den første rettssaken.
Publisert:

De to mennene er dømt til henholdsvis tre år og seks måneder og tre år i fengsel for grovt bedrageri mot Husbanken.

De dømmes også for grov selvvasking og brudd på bokføringsloven, kommer det frem i dommen fra Gulating lagmannsrett, som ble avsagt onsdag i forrige uke.

Ingen av de to har erkjent straffskyld for noen av tiltalepunktene. Dommen er ikke rettskraftig.

Lagmannsretten har kommet til at de domfelte ga uriktige opplysninger til Husbanken da de søkte om lån og tilskudd til flyktninger og vanskeligstilte.

Les også

Oppga feilaktig høy pris på flyktningboliger – hentet 86 millioner i statens bank

De to sa de skulle pusse opp boliger for vanskeligstilte, men dokumentene viste at de oppga feilaktige kjøpesummer for flere av husene.

Til sammen fikk de inn 86 millioner kroner i lån og tilskudd av Husbanken i perioden 2015 til 2017, hvorav 40 millioner kroner omfattes av den ferske dommen.

– Misbruk av tillit

Ved utmåling av straffen har lagmannsretten lagt vekt på at Husbankens ordning med tilskudd og grunnlån var et knapphetsgode og et tiltak fra det offentlige for å skaffe flyktninger og vanskeligstilte bolig, skriver førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik i Økokrim i en uttalelse.

– Det var i stor grad basert på tillit til aktørene, og ble grovt misbrukt av de domfelte. Av allmennpreventive hensyn er det viktig at slik misbruk av fellesskapets midler straffes strengt, sier Harbo-Lervik.

I tingretten ble de to mennene dømt til henholdsvis tre år og tre måneder og to år og ni måneders fengsel. Dermed er begge fengelsstraffene skjerpet med tre måneder.

I tillegg til å ha blitt dømt til å betale erstatning på totalt 118.000 kroner i fellesskap, må de to tåle inndragning av henholdsvis 1,4 millioner kroner og 900.000 kroner.

Erstatningssummen er blitt redusert betraktelig fra tingrettsdommen. Der ble de to dømt til å betale totalt 4,2 millioner kroner i fellesskap.

Lagmannsretten mente her at størstedelen av Husbankens påståtte tap ikke var endelige konstatert.

Les også

Fikk ekstra støtte for å pusse opp flyktningboliger – betalte aldri millionregninger

Varsler anke

Den ene mannen, som idømmes den strengeste fengselsstraffen og største inndragningen, omtales i dommen som «reell daglig leder» av selskapet Bopartner i bedrageriperioden.

Han dømmes i tillegg til å miste retten til å drive selvstendig næring på ubestemt tid, samt å ha ledende stillinger eller sitte i et styre av et selskap.

Dette var også resultatet i tingrettsdommen.

Hans forsvarer Christian Flemmen Johansen i Flemmen & Co Advokatfirma bekrefter allerede nå at de vil anke dommen.

– Vi er sterkt uenig i de vurderingene som gjøres rundt skyldspørsmålet. Der har man lagt til grunn det jeg oppfatter feil terskel for det straffbare, sier Flemmen Johansen.

– Dette er selvfølgelig noe klienten tar tungt, men han er fortsatt ved godt mot og tydelig på at han ikke har ment å gjøre noe galt. Saken vil bli anket.

Han trekker samtidig frem den reduserte erstatningssummen som en delseier.

– Hva gjelder det sivile kravet er vi glade for å ha vunnet frem og ser på det som en stor seier. Dette er også en viktig del av saken, sier Johansen.

Mener retten tar feil

For den andre mannen mente et mindretall på én av fem meddommere at det var så pass tvil om hans forsett at han burde frifinnes for tiltalepunktene om grovt bedrageri og hvitvasking.

– Vår klient mener at dommen ikke er riktig. Nå skal vi sette oss ned sammen og se på noen deler av den lovforståelsen lagmannsretten har bygget på, sier advokat Arild Dyngeland i Schjødt, som har representert sistnevnte i begge instanser.

Han sier det særlig er to problemstillinger de vurderer.

– Det ene er at loven krever forsett om en uberettiget vinning. Lagmannsretten har sett bort fra blant annet egeninnsats og andre kostnadselementer som har inngått, og ikke regnet det inn i kostnadsbildet. Det er ganske sannsynlig at vår klient vil anke på denne problemstillingen. Det andre handler om lagmannsrettens vurdering av grensen for straffbart forsøk, sier Dyngeland.

Publisert: