Norges største
næringslivsavis

E24s etiske retningslinjer

E24s samfunnsrolle

A E24 arbeider for en saklig nyhetsformidling av det som skjer i samfunnet, innenfor våre dekningsområder. Avisens grunnsyn bygger på humanistiske idealer og demokratiske verdier. Å avdekke kritikkverdige forhold er en av våre mest sentrale oppgaver. E24 skal beskytte enkeltpersoner og grupper mot forsømmelser og overgrep. Vi skal til enhver tid verne om ytringsfriheten, informasjonsfriheten og offentlighetsprinsippet.

B Vi er til for våre lesere, lyttere og seere. Uten deres tillit, kan vi ikke utføre oppdraget vårt. Alle ansatte i E24s redaksjon skal være seg dette ansvaret bevisst.

C Vår virksomhet er basert på en rekke lover, normer og retningslinjer. Grunnlovens paragraf 100 gir oss frihet og rett til å gjøre jobben vår. Andre paragrafer og regler setter rammer for vårt virke. Vær Varsom-plakaten er og skal være styrende for redaksjonen i E24. På noen punkter er E24 mer restriktive enn jussen og presseetikken krever. I enkelte situasjoner kan vi vurdere at det er riktig å utfordre etablert praksis.

D E24 skal være tydelig, modig og moderne. Enkelte av våre valg vil være kontroversielle. En slik redaksjonell linje krever høy etisk bevissthet. Ansatte i E24 må både følge og holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldende etiske retningslinjer. De setter en standard for vår journalistikk, både det som publiseres og for arbeidsprosessen. Du skal føle deg trygg på at reglene etterleves. Når vi gjør feil, skal vi være åpne om dem.

E Både de presseetiske bestemmelsene og E24s etiske retningslinjer utvikles over tid. De vil aldri fange opp alle problemstillinger vi står overfor. Det vil alltid være grensetilfeller. Derfor er den enkelte medarbeiders skjønn svært viktig.

Integritet og troverdighet

A Redaksjonelle medarbeidere representerer E24, og skal alltid møte mennesker med respekt. Ansatte skal oppføre seg i tråd med norsk lov. Vi skal vise folkeskikk og omtanke, og være kritiske når det er nødvendig.

B Redaksjonelle medarbeidere skal uoppfordret opplyse til nærmeste leder om interesser og relasjoner som har eller kan få betydning for egen habilitet eller E24s omdømme. Redaksjonelt ansatte skal være varsomme med å omgås kilder på private arenaer. Det skal vises måtehold med alkohol i møte med kilder.

C Forholdet mellom E24s redaksjon og E24s kommersielle virksomhet skal ikke innvirke på vår journalistiske uavhengighet. Det er redaksjonen som suverent bestemmer hva slags innhold den lager.

D Om redaksjonelle medarbeidere rekrutteres fra bedrifter som det er naturlig for E24 å omtale, eller har gjort oppdrag for aktører innenfor E24s dekningsområde, skal eventuell karantenetid bestemmes av redaktør i samråd med tillitsvalgte.

E Redaksjonelle medarbeidere skal ikke på egne eller andres vegne eie eller handle med enkeltaksjer eller ha andre eierinteresser som er egnet til å skape tvil om habilitet. Unntatt fra forbudet er sparing i bredt sammensatte fond og pensjonsfond og aksjer ervervet gjennom Schibsteds aksjespareprogram. Det kan gis unntak for aksjer i familiebedrifter, eller når det foreligger andre, spesielle omstendigheter. Et slikt eierskap må avklares med ansvarlig redaktør.

Medarbeidere skal melde fra når de er kjent med at nærstående har eierinteresser som kan være egnet til å skape tvil om en medarbeiders uavhengighet.

F Ytringer i sosiale medier regnes som offentlige. Redaksjonelle medarbeidere skal ikke oppføre seg på en måte som setter E24s troverdighet og integritet i tvil. Unngå meningsytringer, deling av innhold, støtteerklæringer og annen aktivitet som kan bidra til å skape tvil om din eller redaksjonens habilitet.

G Redaksjonelle medarbeidere skal ikke være medlem av politiske partier. De skal heller ikke være medlem av grupperinger eller organisasjoner, eller delta i underskriftskampanjer eller aksjoner, som kan reise tvil om den enkeltes eller redaksjonens uavhengighet og integritet.

H E24 har full redaksjonell frihet, også når bedriften selv er sponsor for arrangementer. Salg eller annen utnyttelse av redaksjonelt materiale kan bare skje etter spesiell tillatelse fra redaksjonsledelsen.

I Redaksjonelle medarbeidere kan bare påta seg oppdrag utenfor avisen etter tillatelse fra redaksjonsledelsen. Eventuelle styreverv skal avklares med ansvarlig redaktør. Redaksjonelle medarbeidere skal ikke delta i markedsføring eller annen kommersiell virksomhet uten etter avtale.

J E24 kan omtale egne produkter, prosjekter og arrangementer, men det skal skje etter vanlige journalistiske prinsipper. Skillet mellom markedsaktiviteter og redaksjonelt arbeid skal alltid være tydelig.

Det kan lenkes til kommersielle aktører der dette er relevant, har verdi for brukerne, eller gir en bedre opplevelse på våre plattformer.

K E24 skal ikke publisere kommersielt innhold som kan forveksles med redaksjonelt materiale.

L Redaksjonelt ansatte kan ikke motta pålegg om oppdrag fra andre enn redaksjonsledelsen. Kommersielle interesser skal ikke overstyre redaksjonelle vurderinger av innhold eller presentasjon. Hvis redaksjonelt stoff er sponset, eller et program har produktplasseringer, skal dette være åpenbart for publikum.

M Redaksjonelt ansatte skal ikke ta imot penger, gaver eller andre ytelser fra kilder eller forbindelser som vil kunne påvirke, eller oppfattes å kunne påvirke, integritet eller uavhengighet. E24s medarbeidere skal som hovedregel betale for egen deltagelse på middager, reiser, kurs eller konferanser. I motsatt tilfelle skal redaksjonsledelsen godkjenne dette før en invitasjon aksepteres.

Kildebruk og faktakontroll

A Vår troverdighet hviler på at vi formidler korrekt informasjon til publikum. Der E24 omtaler kontroversielle opplysninger, skal vi alltid tilstrebe bredde i kildeutvalget. Når kilder siteres på faktapåstander, skal disse sjekkes opp mot andre kilder. Det er en viktig del av den journalistiske arbeidsprosessen å jakte opplysninger og stemmer som taler mot en hovedhypotese.

B En åpen kilde er alltid mer troverdig enn en anonym. Åpne kilder gjør det mulig for leserne å vurdere og kontrollere opplysninger. Derfor skal E24 som hovedregel identifisere kilden til informasjon.

C Ved bruk av anonyme kilder er kravene til kildekritikk og faktakontroll skjerpet. Anonyme kilder kan kun benyttes dersom det er eneste mulighet til å få frem viktige opplysninger. Disse skal som hovedregel være etterprøvbare, og bør kontrolleres med flere kilder som er uavhengig av hverandre. Personkarakteristikker skal i all hovedsak ikke fremsettes anonymt.

E24 skal så langt det er mulig gi informasjon om den anonyme kildens plassering og hvorfor den er anonym. Dersom en kilde er lovet anonymitet, påhviler det redaksjonen et særskilt ansvar for ikke å gi opplysninger som kan bidra til å avsløre kildens identitet.

Vi skal være tilbakeholdne med å publisere opplysninger fra andre mediers anonyme kilder, og tilstrebe å få opplysninger fra egne kilder.

Bruk av anonyme kilder skal alltid avklares med redaktør eller leder med delegert redaktøransvar.

D Kildevernet er absolutt, og kan kun fravikes dersom liv eller helse står på spill. Det er kun ansvarlig redaktør som kan fatte en beslutning om at kildevernet skal fravikes.

Identiteten til kilder som har krav på vern skal behandles med varsomhet internt i redaksjonen. Kun ansvarlig redaktør kan be om å få kjenne identiteten til kilder som trenger utvidet vern. Opplysninger om anonyme kilder kan bare gis med kildens eget samtykke som er gitt direkte til redaktør. E24 skal da forsikre seg om at samtykket er gitt uten press fra andre.

Redaksjonelle medarbeidere fritas ikke for plikt til absolutt kildevern selv om kilden har opptrådt illojalt ved for eksempel å gi feilaktige opplysninger.

E Upublisert materiale skal som hovedregel ikke utleveres til utenforstående, og skal aldri utleveres uten særlig avtale med redaktør eller leder med delegert redaktøransvar.

F Ingen part i en straffesak, verken påtalemyndighet eller forsvar, skal kunne bruke E24s materiale på annen måte enn slik det er publisert. Dette gjelder også utenfor landets grenser. Deling av upublisert materiale krever at dette spesifiseres. Der E24 deler redaksjonelt materiale med samarbeidende redaksjoner, er det en forutsetning at materialet ikke brukes på en måte som skader våre kilder eller E24.

G Kilder som gir opplysninger i forbindelse med sorg, er i ubalanse eller utsatt for annet mentalt press, må behandles med spesiell aktsomhet og omtanke. Det samme gjelder kilder eller øyenvitner som har vært utsatt for, eller er involvert i, katastrofer og ulykker.

H E24 har alltid et ansvar for å formidle det reelle meningsinnholdet i det kilder formidler. I tråd med god E24-skikk og journalistisk metode skal vi stille åpne spørsmål og vise oppriktig interesse for å få frem kildens versjon av en sak.

I Det er E24s ansvar å gjøre premissene klare i kontakten med kilder, herunder å skille mellom hva som er et intervju ment for publisering og hva som er en bakgrunnssamtale.

J Redaksjonen har et særlig ansvar for å forsikre seg om at ikke-medievante kilder forstår rekkevidden av å bidra til E24s journalistikk.

K Der E24s journalistikk utløser rett til samtidig imøtegåelse, skal den eller de som utsettes for sterke beskyldninger gis tilstrekkelig med tid og informasjon til å kunne imøtegå disse.

Klager og rettelser

A E24 tar klager på vårt redaksjonelle arbeid på alvor. Personer som retter kritikk mot redaksjonens arbeid, skal møtes med respekt. Det er god E24-skikk å svare på henvendelser som kommer til redaksjonen.

B Å rette feil er avgjørende for vår troverdighet. Når feil påvises, skal disse rettes så snart som mulig. Dette gjelder også når E24 viderebringer feilaktige opplysninger fra andre kilder. Rettelser i manus skal være sporbare og synlige for leseren. Rettelsen skal gjøres på plattformen der feilen er publisert. En oversikt over disse publiseres fortløpende i E24s rettelogg.

Identifisering

A Straffeforfølgning er et offentlig anliggende, og en straffesak tilhører ikke privatlivets fred. I E24 er det tradisjon for å vurdere navngivelse av siktede, tiltalte eller domfelte personer i forbindelse med korrupsjon, misbruk av offentlige midler, annen økonomisk kriminalitet av betydelig omfang, grov arbeidslivskriminalitet eller annen samfunnsskadelig virksomhet.

B Identifisering skal begrunnes i et berettiget informasjonsbehov. E24 skal være varsomme med identifisering i saker på tidlig stadium av etterforskning, i saker som gjelder unge lovovertredere, og der identifiserende omtale kan føre til urimelig belastning for tredjeperson. Hensynet til barn veier spesielt tungt.

C Terskelen for å identifisere en offentlig person er lavere enn for privatpersoner, dersom de begår klanderverdige forhold. Med offentlige personer menes dem som i samfunnet er gitt en spesiell tillit, i kraft av sitt virke eller sin posisjon.

D Når offentlige ansatte i lederstillinger, eller personer som er gitt særlige fullmakter av det offentlige, fatter vedtak som har vesentlig betydning for enkeltpersoner eller samfunnet, bør disse som hovedregel identifiseres når E24 mener det er journalistisk relevant. Ledere i private bedrifter, institusjoner, stiftelser og organisasjoner må også påregne å bli identifisert i kraft av sin rolle, der det er av offentlig interesse.

E Privat eierskap som aksjer og eiendom, er offentlige opplysninger som omtales når E24 mener det er relevant.

F Det er ingen automatikk i at E24 skal offentliggjøre navn og bilde på personer etter oppfordring fra politiet. Det gjelder både i straffesaker og i savnetsaker. Forhold som taler mot offentliggjøring skal alltid vurderes, og det er E24s egen vurdering av forholdene som avgjør identifisering.

G Omkomne eller savnede personer skal som hovedregel ikke identifiseres før vi selv har fått bekreftet at nærmeste pårørende er varslet. Vær varsom med bruk av opplysninger og bilder som kan bidra til identifisering.

H Der noen anklages for straffbare eller klanderverdige forhold, skal E24 ta forbehold om uskyld inntil det foreligger en dom eller avgjørelse. Dette gjelder for eksempel ved anklager om økonomisk mislighold, uetisk opptreden, trakassering, diskriminering og annen uanstendig adferd.

Tredjepartsinnhold og journalistiske nettverk

A E24 er fullt ut ansvarlig for alt som publiseres på våre flater. Ved publisering av innhold fra samarbeidende redaksjoner, skal redaksjonen forsikre seg om at dette holder E24s standarder. Presseetikken gjelder for hele den journalistiske arbeidsprosessen. E24 skal være særlig varsomme med å publisere innhold fra samarbeidsredaksjoner som er basert på anonyme kilder.

B Ved bruk av frilansere må E24 sørge for at disse opptrer i tråd med Vær Varsom-plakaten og E24s etiske retningslinjer. Ved bruk av redaksjonelt innhold produsert av eksterne, stilles det særskilte krav til kvalitetskontroll.

C E24 samarbeider med flere andre redaksjoner. Samarbeid fordrer stor grad av informasjonsdeling. Kildevernet er likevel absolutt. Vi garanterer våre kilder og tipsere anonymitet, og kan ikke dele informasjon om disse med samarbeidende redaksjoner uten eksplisitt godkjenning fra kilden på forhånd.

Provokasjon, skjult og falsk identitet

A E24 er svært restriktive med bruk av provokasjon som journalistisk metode. Dette skal kun benyttes der det er eneste mulighet for å avsløre forhold av vesentlig samfunnsmessig betydning, og skal alltid avklares med ansvarlig redaktør.

B Bruk av falsk identitet, der E24s medarbeidere selv eller gjennom tredjepersoner, utgir seg for å være andre enn de er, skal kun brukes dersom det er avgjørende for å avdekke forhold av stor samfunnsmessig betydning. Slik bruk skal avklares med ansvarlig redaktør.

C Ved kontakt med kilder skal medarbeidere som hovedregel alltid opplyse om at de er journalister i E24. Avvik fra dette er å regne som bruk av skjult identitet, og skal avklares med ansvarlig redaktør.

D Aktivitet på sosiale medier omfattes av bestemmelsene om provokasjon, skjult og falsk identitet.

Bilder, video og sosiale medier

A I E24 verner vi om de dokumentariske bildene. Der bilder brukes i andre sammenhenger enn de er tatt, skal dette opplyses om.

B Bilder som brukes som dokumentasjon må ikke endres slik at de skaper et falskt inntrykk. Manipulerte bilder kan bare aksepteres som illustrasjon når det tydelig fremgår at det dreier seg om en montasje. Når grafiske elementer brukes på bilder og video, som del av en visuell historiefortelling, skal dette fremstå som et tydelig grep for brukerne.

C Ingen utenfor redaksjonen kan bestemme at E24 skal slette eller utlevere video eller bilder.

D E24 publiserer som hovedregel ikke bilder av omkomne mennesker. Unntak kan gjøres når det er viktig å dokumentere hendelser av stor samfunnsmessig betydning. Dette skal likevel skje på en skånsom måte, og avklares med redaktør.

E Arkivfoto av barn skal ikke brukes uten at foreldre eller verge har godkjent det.

F Dersom redaksjonen publiserer tekst, bilder, grafikk, lyd- eller videoopptak som er hentet fra PR-materiell, skal det gjøres oppmerksom på dette.

G Dersom vi bruker innhold publisert av utrente kilder i sosiale medier, er det god skikk å gjøre dem oppmerksomme på det. Det skal vises særlig varsomhet med innhold der barn er involvert, der personen som har publisert innholdet er i en sårbar situasjon eller der E24 risikerer å bli brukt i markedsføringsøyemed.

H Det er E24s ansvar at det vi publiserer i sosiale medier er i tråd med Vær Varsom-plakaten, gjeldende lovverk og E24s etiske retningslinjer.

Opphavsrett og sitatrett

A Der det er journalistisk relevant gjengir E24 lyd, video og bilder som er publisert andre steder, i tråd med nyhetsretten slik den fremgår av Åndsverksloven.

B I tråd med god presseskikk skal E24 oppgi kilden når opplysninger er hentet fra andre medier. E24 skal være raus med kreditering og ikke bruke sitatretten til å misbruke andres materiale. Når vi siterer andre medier, skal vi kun bruke det mest vesentlige innholdet. Hva som er nødvendig omfang vil være basert på en konkret vurdering i den enkelte sak.

C Der vi siterer andre medier, har redaksjonen et selvstendig ansvar for faktakontroll og for å ivareta retten til samtidig imøtegåelse i vår egen publisering.

D På digitale flater skal vi som hovedregel lenke til originalkilden. E24 skal ikke lenke til innhold som strider mot E24s etiske retningslinjer.

Sitatpraksis, sitatsjekk og endring/sletting

A Sitater skal gjengis presist. Det betyr at et sitat i utgangspunktet består av de ordene som faktisk ble uttalt. Mindre språklige justeringer er akseptable.

Anførselstegn rundt et utsagn angir at innholdet er gjengitt ordrett. Bruk ikke anførselstegn på en slik måte at noe som ikke er et sitat, kan oppfattes som et sitat.

B Kilder kan på forespørsel få forelagt egne uttalelser i en sitatsjekk slik at faktiske feil og misforståelser kan bli rettet. Kilden har ikke rett til å gjøre andre endringer. Det skal fra redaksjonens side gjøres klart hvilke frister som gjelder.

Ingen kilder har rett til å bli gjengitt i sin helhet. E24 avgjør hvilke uttalelser som skal publiseres.

Sitater gitt til E24 er E24s eiendom. Intervjuer og uttalelser kan som hovedregel ikke trekkes. Vi kan vurdere om viktige endringer i intervjuobjektets meninger bør tas med i det som publiseres.

C Publisert materiale skal som hovedregel ikke slettes eller avindekseres. Det har verdi for publikum å kunne finne historisk materiale ved søk på nettet. E24 kan vurdere å gjøre endringer i publisert innhold dersom det foreligger vesentlige feil, eller spesielle, private forhold tilsier det. Hvilket innhold som oppfyller kriteriene vil være basert på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Sletting, endring eller avindeksering av eldre materiale skal avklares med redaktør. Dersom det gjøres vesentlige endringer i publisert materiale, skal dette fremgå tydelig.